Vedic Art – Curt Källmans metod

Metoden

Metodens ursprung >>
Utbildningarna >>

Vedic Art© är en modern, svensk metod för konstnärlig och personlig utveckling. Kravlöshet, det inre uttrycket och den skapande processen är i centrum.
Fröet till Vedic Art såddes för många år sedan då konstnären Curt Källman (1938-2010) började sin inre resa för att hitta ett kravlöst sätt att uttrycka sig på målarduken. Han har utarbetat Vedic Art-metodens praktiska övningar och pedagogiska förhållningsätt. Metoden kräver inga förkunskaper. Alla är välkomna!

Vedic Art – konstnärlig och personlig utveckling sedan år 1988

Curt Källmans metod hjälper oss att hitta eller utveckla vårt skapande uttryck. Sjutton olika aspekter, “Principer”, ingår i programmet tillsammans med effektiva praktiska övningar och unika förhållningsätt.

Effektiva redskap

De fyra första principerna är “Redskapen”. Här hittar och utvecklar vi våra kreativa redskap som vi använder i skapandet. Vedic Arts kravlösa, enkla och pedagogiska program introduceras. Redskap för både konsten och livet!

De skapande processerna

Principerna 5-14 förmedlas tillsammans med praktiska övningar som syftar till att se kopplingen mellan konsten och livet, att utveckla våra skapande förmågor och erfara FLOW! Kursen innehåller övningar från traditionell och modern konstutbildning som är omarbetade av Curt Källman för att flytta fokus från planeringen och resultatet till själva processen och nuet! Under denna del av kursen “öppnar vi seendet” för både delar och helhet i konsten och livet. Man har möjlighet att måla både abstrakt och förställande! Helt kravlöst… men med många spännande utmaningar!

De sista tre principerna – konsten och livet

Här går vi djupare in i konsten i relation till livet och personlig utveckling. Här kan vi också erfara alternativa sätt att avsluta våra projekt/målningar på ett sätt som tar bort prestationskrav och skapar inspiration inför kommande konst eller livsprojekt!  Att hitta och utveckla ett personligt uttryck i vår egen takt.

Principerna som begrepp inom Vedic Art

Principerna förmedlas som steg från 1-17 på grundkursen tillsammans med praktiska övningar. Alla Principerna är lika betydelsefulla. Principerna är även värdefulla grundläggande aspekter som synliggör sambandet mellan livet och konsten. Principerna återkommer i alla utbildningar inom Vedic Arts program.

Ingen speciell konststil

Vedic Art-metoden är ingen särskild måleristil, utan den hjälper i stället kursdeltagarna att hitta sitt eget personliga uttryck.

Metodens ursprung

Namnen på de 17 Principerna, som ingår som grundläggande aspekter i Vedic Arts program, kommer ursprungligen från en helt okänd muntlig tradition inom den indiska Veda filosofin. År 1974 fick den svenska konstnären Curt Källman kännedom om de 17 Principerna och använde dem som en viktigt inspirationskälla för att utarbeta metoden Vedic Art.  Principerna är uråldriga, men själva metoden Vedic Art är modern. Principerna är tillsammans med Vedic Arts praktiska övningar och unika förhållningsätt grunden i metoden.

Vedic Art-metoden grundades år 1988

Curt Källman var en ung student på Kungliga Konstakademin i Stockholm 1964-69. Sommaren 1964 hade Curt en djup själslig upplevelse som kom att förändra hans syn på livet och konsten. Han blev en andlig sökare, började meditera och studerade den vediska kunskapen från Indien. Genom kurser i Transcendental Meditation (TM) kom Curt i kontakt med Maharishi Mahesh Yogi. Maharishi var läraren som införde TM-tekniken i västvärlden under 1950-talet. Curt och Maharishi träffades flera gånger både i Sverige och på kurser i Europa. Vid flera tillfällen skulle de komma att talas vid om konst och skapande.

Moderna och klassiska konstnärliga övningar

De praktiska konstnärliga övningarna som kompletterar de 17 Principerna i Vedic Arts program kommer från traditionell och modern västerländsk konsttradition/utbildning eller är skapade av Curt Källman själv. Övningarna är utvecklade eller omarbetade för att vara processinriktade, kravlösa och även att fokusera på personlig utveckling.

Öst möter väst…och en ny metod föds!

År 1974 delgav Maharishi Curt kunskapen om 17 Vediska principer för både konsten och livet. Maharishi sökte efter en västerländsk konstnär, som med dessa principer som grund, skulle utarbeta en ny form av konstutbildning. Det skulle dröja fram till år 1987 innan de första kurserna i Vedic Art startade i Sverige. Först ville Curt själv få tid att erfara de 17 principena i sitt eget skapande. I februari 1988 startade Curt Källman Vedic Art School på Bosjökloster Slott i Höör. Vedic Art finns i dag etablerat i Norden, flera europeiska länder, Indien och USA.

Namnet “Vedic Art”

Ordet Veda betyder “kunskap om konst” eller “kunskap om skapande” på Sanskrit. Vedic Art är helt religiöst och politiskt oberoende. Vedic Art är ingen organisation eller förening, utan en metod, som kan användas för skapande. Principerna, övningarna och förhållningsättet kan vi använda oavsett vilka trosuppfattningar eller livsåskådningar vi har.

Utbildningarna

Grundkursen

Det första steget i Vedic Art. Inga förkunskaper krävs. Här får vi, för första gången, uppleva de 17 Principerna, Vedic Art metodens kreativa praktiska övningar och kravlösa förhållningsätt. Grundkursen utarbetades av metodens grundare Curt Källman åren 1974-1988. De första kompletta grundkurserna introducerades av Curt i Skåne 1988. Kurslängden på grundkursen är minst sex dagar och 30 timmars kurstid. (De första åren fick man de tre första principerna under ett veckoslut.)

Fortsättningskursen

För dig som gått hela grundkursen.

Fördjupning, repetition och tillägg till principerna.

Fortsättningskursen utarbetades av Curt Källman på 1990-talet.  Kurslängden på fortsättningskursen är minst fyra dagar och 20 timmars kurstid

Introduktionskurs – Skaparkrafterna

Kortare introduktionskurs till Konstens Vedangor – Skaparkrafterna©. För dig som gått grundkursen och fortsättningskursen. Kursens teman är: Utryckbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och De 17 principerna.  Fördjupningskursen utvecklades av Curt och Johannes Källman.  Kursen hålls av Lärare som gått Lärarfördjupningen. Kursen blev färdig i sin nuvarande form på 2010-talet.

Tema- och fördjupningskurser

Fördjupning av de 17 principerna och Curt Källmans metod, inriktat på konstnärlig och personlig utveckling. Kurserna är utarbetade av Curt Källman eller Johannes Källman.

Temakurser

För dig som gått grundkursen.

Livets principer

Konsten att leva! Vi går djupare in på hur vi kan använda de 17 stegen/principerna i vårt dagliga liv och hur de kan tillföra kreativitet, personlig utveckling och glädje i vårt liv. Principerna ger en djupare förståelse för både arbete, projekt och relationer. För livskonstnärer! Kursstart våren 2017! Kursen Livets Principer© är utvecklad av Johannes Källman.

Kärlek – Kama

Principernas som vårt redskap för att älska det vi gör, oss själva och befria oss från rädsla för förluster!
Kärlek utan villkor, krav och rädslor i konsten och livet! Johannes Källman är lärare. Kursen Kärlek – Kama©  är utvecklad av Curt Källman.

Resurser – Artha

“Vad har pengar med rikedom att göra?” Hur kan vi använda konsten och de 17 principerna för att leva ett “rikare liv”!
Om att uppfylla våra önskningar, ta vara på våra resurser och kreativa energi! Johannes Källman är lärare. Kursen  Resurser – Artha©  är utvecklad av Curt Källman.

Självförverkligande – Dharma

Vår inre potential är större än vad vi någonsin kan tro! Principerna och skapandet ger oss konkreta verktyg för att lära känna oss själva, hitta de viktiga målen och en djupare mening i livet. Johannes Källman är lärare. Kursen Självförverkligande – Dharma©  är utvecklad av Curt Källman.

Frihet – Moksha

Principernas väg till Frihet från ett begränsat liv och tänkande! Vi går igenom de viktigaste orsakerna till varför vi känner oss begränsade i måleriet och hur vi kan ta bort dessa begränsningar! Konsten som en nyckel till ett friare liv! Johannes Källman är lärare. Kursen Frihet – Moksha© är utvecklad av Curt Källman.

Livets fyra drivkrafter

Kombinerade teman. Principernas och konstens väg till Kärlek, Resurser, Självförverkligande och Frihet! Johannes Källman är lärare. Innehållet bygger på fyra grundpelare från den vediska filosofin. Kursen Livets fyra Drivkrafter© är utvecklad av Curt Källman. blog1

Fördjupningskurser

För dig som gått grundkursen och fortsättningskursen.

Skaparkrafterna – Konstens Vedangor

Kursen innefattar begreppen Utryckbehov, Kunskap, Transformation, Reflektion, Möt dig själv och Expansion. Kursinnehållet fördjupas i relation till livet, konsten och de 17 principerna. Lärare är Johannes Källman, Gunnar Strandh eller Maija Pitz Koponen. Skaparkrafterna – Konstens Vedangor© är utarbetad av Curt Källman.

Skaparen i människan 

Skaparkraften….vår drivkraft, inre resurser och skaparglädje lockar fram “skaparen” inom oss!
Hur vi kan använda vår unika potential  för att leva ett mer kreativt liv! Kursens andra del fokuserar på nuet, helheten mellan uppbyggande, transformerande och nedbrytande krafter. Innehållet är baserat på Curt Källmans program med De Artonde och Nittonde tilläggen. Dessa begrepp är inga nya principer utan ett fördjupningsprogram inom Vedic Art.

Övriga temakurser

För dig som gått grundkursen. Kursernas upplägg och lärarnas behörighet är certifierade av Curt Källman eller Johannes Källman.

Tillbaka till Punkten – Back to the Point

En kurs om källan till vår kreativitet. Kursen är utarbetad av Nina Jacucci.

Skulpturkurs – Vedic Art

Lera som ett redskap att erfara principerna och Vedic Art-metoden. Kursen är utarbetad av Anita Ejrup.

Tema – Speciella principer

Med varierande lärare och olika aktuella principer. Kurserna hålls av lärarhandledare eller lärare med speciellt tillstånd. Kursinnehållet kan variera beroende på lärarens inriktning.

Teckna i  känsla och tanke

En kurs för dig som vill utveckla din teckningsteknik. Traditionella teckningsövningar kombinerade med Vedic Arts fria och kravlösa förhållningsätt. Teckna i  känsla och tanke©  är utvecklad av Maria Imre Andersson, på uppdrag och med innehållsbeskrivning av Curt Källman.

front-pic01Lärarutbildningar

Efter genomgången grundkurs och fortsättningskurs är det möjligt att söka till Vedic Art lärarutbildning. Detta under förutsättning att både man själv och aktuell lärarhandledare anser att man är redo för att bli Vedic Art-lärare.
Lärarutbildningen ger behörighet att hålla grundkurser i Vedic Art. Utbildningen är indelad i två lärarblock (A och B). Grundinnehållet  är likadant  i hela världen sedan 1990-talet.

Lärarutbildning, Block A (del 1)

Lärarutbildning, Block B (del 2)

Lärarfördjupning, block C

För dig som gått grundkurs, fortsättningskurs och lärarkurs.

Lärarfördjupningen är en fortbildning för Vedic Art-lärare. Den ger behörighet att undervisa på fortsättningskursen och ger inblick i Konstens Vedangor – Skaparkrafterna©. Vi går igenom hur man kan samtala med kursdeltagarna om deras målningar.

Fristående kurser

Inga förkunskaper krävs för att delta.

Utbildningarna är skapade av Curt Källman. De är certifierade utbildningar som bygger på Curt Källmans och Vedic Art-metodens förhållningsätt. Kursledarna har speciellt tillstånd eller utbildning för att hålla de olika kurserna.

Namn och Form – Teckningskurs

Teckning på ett kravlöst sätt enligt Curt Källmans modell. En kombination av traditionella teckningsövningar med nya infallsvinklar samt övningar. Namn och Form – Teckningskurs© är utarbetad av Curt Källman.

Teckna utan gränser

Kursen utvecklar vår förmåga att teckna och väver in livet och personlig utveckling i teckningstemat. Teckna utan gränser© är utvecklad av Curt Källman och Maija Pitz Koponen, Finland. Ursprunglig kurstitel: Drawing without boundaries.

Rymdkursen

Måla en egen tavla som visar hur stjärnhimlen såg ut vid ditt födelseögonblick! En lekfull workshop som kan ge självinsikter. Rymdkursen© är utvecklad av Curt Källman.

Johannes Källman – Utbildningsansvarig, Vedic Art internationellt

Johannes Källman är son till metodens grundare Curt Källman. Han har varit aktiv inom utbildningarna hela sitt vuxna liv och genomfört hundratals kurser. Johannes är officiell representant och utbildningsansvarig för Vedic Art internationellt. Johannes vison är att metoden ska expandera “medvetet”  och med bibehållen kvalitet ut i hela världen! De 17 grundläggande aspekterna i utbildningen “Principerna” ska bevaras tillsammans med metodens effektiva konstnärliga övningar och unika förhållningsätt. För att främja metodens syfte: konstnärlig och personligt utveckling!

 


 

!cid_A4D2ACE9-6EFC-4F23-86D6-660BE5613DD7

All rights reserved®

Vedic Art är namnskyddat i Sverige sedan år 1997 genom Patent- och Registreringsverket (PRV) och i Europa från år 2015.

Endast certifierade Vedic Art-lärare, som följer kursprogrammet, har behörighet att muntligen förmedla Vedic Arts principer, övningar och förhållningsätt, i samband med Vedic Arts kursverksamhet.

Varumärkesskyddet syftar till att bevara Curt Källmans unika ursprungliga program för kommande generationer av skapande människor.  Allt kursmaterial är skyddat med copyright.

Vedic Arts registreringsnummer i den Europeiska Unionen: 014524482.

Reg. datum: 21/12/2015, Nice, klassificering: 2, 16, 41.

Registrerad innehavare: Johannes Källman, Vedic Art.